HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

İSTATİSTİKLER

FUAR REHBERİ

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

LİMİTED ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ (yönetmeliğin 130. Maddesine göre)

1-)Dilekçe

İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı.  

2-) Mersis başvurusu   

3-)Genel Kurul Belgeleri            

-2 adet 30 gün önce alınmış noter onaylı tür değişikliği yapma kararı

-2 adet 30 gün sonrasında alınan noter onaylı tür değişikliğinin onaylandığı genel kurul kararı

-Genel kurul gündem maddeleri kararı

4-)Tür Değiştirme Planı               2 adet (TTK  185)

                Şirketin müdür veya müdürleri tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

a.   Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

b.   Anonim şirketin sözleşmesini,

c.   Ortakların tür değiştirmeden sonra anonim şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları,

içermesi gerekir.

5-)Tür Değiştirme Raporu 2 adet (TTK 186)

                Şirketin müdür veya müdürleri tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. 
Raporda;

a.   Anonim şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b.   Anonim şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c.   Anonim şirketin sözleşmesine,

d.   Anonim şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,

e.   Varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,

f.    Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

Tür Değiştirme Raporu hazırlanmasından vazgeçebilmek için;

1.) Küçük ve Orta Ölçekli Bir Şirket olduğuna ilişkin Mali Müşavir raporu alınmalıdır.

2.) Tüm ortakların bu rapordan vazgeçildiğine dair onayını gösterir belge müdürlüğümüze verilmelidir.    

6-)Tür Değiştirme Bilançosu     

Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço.

 

 

 

7-)Tür Değiştirme Beyanı

Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan. Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.   

8-)Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler               

-4 adet Şirket kuruluş bildirim formu

                -Kurucular beyanı

-3 adet noter onaylı ana sözleşme

-2 adet noterden tescil talepnamesi

-4 er adet yetkili ve ortakların nüfus ve ikametgahları

- Artırılan Sermayenin onbindedördü oranında Rekabet Kurumu Payı makbuzu

9-)Mali Müşavir Raporu, Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir. 1 adette fotokopileri.

Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp

kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri

ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin

tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür

değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.         

10-)Usulune Uygun Yapılmış İnceleme Hakkı Bilgilendirme Belgeleri veya Beyan        (TTK 188)

Yönetim oraganı tarafından şirket ortakalarının İnceleme Haklarının bulunduğuna ilişkin çağrı belgeleri veya İnceleme Hakkının ortaklar tarafından ifa edildiğini dair beyanları           

11-)Sermaye Artırımına İlişkin Belgeler             

12-)Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi

13-)ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar        

Şirketin sermayesi ile yedek akçeleri toplamının1/2 si ya da 2/3 ü zararlar sonucu karşılıksız kalması durumunda, şirketin borca batık durumda bulunduğu hallerde ve şirketin Tasfiye Halinde olması durumlarında Ticari İşletmeye dönüşemezler (TSY. MADDE 134/4).

14-) Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

a.   Tür değiştirme planı,

b.   Tür değiştirme raporu,

c.   Son üç yılın finansal tabloları,

d.   Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço, isteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

16-) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde bu izin veya uygun görüş yazısı.

 

 

 

 

 

BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Kreatif Medya