HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

İSTATİSTİKLER

FUAR REHBERİ

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

 • Sözleşme onay tarihi.
 • Kooperatifin unvanı ve merkezi.
 • Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi.
 • Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar.
 • Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri.
 • Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu.
 • Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler.
 • Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi.
 • Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları.
 • Kooperatifin temsiline ait hükümler.
 • Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri.
 • Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği.
 • Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

KURULUŞ

 • Dilekçe (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
 • Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
 • İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı
 • Bakanlık izin yazısı aslı
 • Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri
 • Noter onaylı sözleşme özeti (2 nüsha)
 • Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)

*14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu' na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

 

KAYIT ÜCRETLERİ

 • TİCARET SİCİL HARCI = 267,5 TL + YETKİLİ KİŞİ BAŞINA 132,5 TL OLUP BELGE HARCI 44 TL'DİR.
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA KAYIT ÜCRETİ 700 TL.


 

 

GENEL KURUL VE SEÇİM

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE ÇAĞRI İLANI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NOTER ONAYLI  YÖNETİM KURULU KARARI (TARAFIMIZDAN ONAYLANABİLİR)

HUZURUNUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ve DENETÇİLERİN NÜFUS İKAMETGAH ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAF

DIŞARIDAN ATANAN MÜDÜRLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

HAZİRUN CETVELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 132,5 TL + YETKİLİ KİŞİ BAŞINA 132,5 TL OLUP BELGE HARCI 44 TL'DİR.
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ 
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 300 TL

 

ŞUBE AÇILIŞI

 • Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. 
 • Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.))
 • Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
 • Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri
 • Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Bandırma dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge
 • Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Bandırma dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait Ticaret sicil gazetesi
 • Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)

ŞUBE KAPANIŞI

 • Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 • Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha) Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN ŞİRKETİN İSTANBUL’A MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı aslı(2 nüsha)
 3. Bakanlık izin yazısı aslı
 4. Bakanlık onaylı Tadil metni (2 nüsha)
 5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 6. Hazirun cetveli
 7. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge.
 8. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilenana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
 9. Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi
 10. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)

TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurlarının müşterek imzası ile ilana verilmelidir.

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 132,5 TL + 132,5 TL OLUP BELGE HARCI 44 TL'DİR. (TEK TASFİYE MEMURU OLDUĞUNDA)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ 
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 300 TL

 

TASFİYE SONU

 1. Dilekçe (Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
 2. Tasfiye sonuna ilişkin noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
  Tasfiye Sonu Kapanış Bilançosu (kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
 • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
 • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
 • Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Kreatif Medya